24 de nov. 2010

Activitat complementària: visita a la Ciutat de la Justícia

Avui hem fet la visita a la Ciutat de la Justícia on crec que ha resultat interessant per a tots nosaltres. Hem  tingut la sort de que el Director tinguera forat en l'agenda per estar amb nosaltres, hem parlat amb advocats, advocades i procuradores i a més els jutges ens han dedicat temps després de les vistes per departir algunes parauletes amb els grups.
Tinc una bona impressió de la visita però i vosaltres???
Comenteu

19 de nov. 2010

INTERDICCIÓ A L'ARBITRARIETAT


  • Interdicció a l'arbitrarietat:

És la prohibició que els poders públics actuen d'acord a la simple voluntat dels seus titulars, sense ajustar-se a les normes, és a dir, significa que les autoritats no poden prendre decisions arbitràries (aquelles que infringeixen el principi d'igualtat de tractament dels administrats davant l'aplicació de la llei i les regles objectivament determinades). En l'Estat de Dret regeix l'imperi de la llei, a la qual estan subjectes tots els poders. L'arbitrarietat, caracteritzada per l'actuació sense fonament jurídic (discriminació injustificada i absència de justificació racional de les decisions adoptades) és pròpia de les tiranies i la pot exercir o bé el legislador o bé l'Administració. La Constitució espanyola (Art. 9.3.) garanteix la interdicció a l'arbitrarietat als poders públics, que estan de la mateixa manera que els ciutadans subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.


El terme ha aparegut al diari El País en la notícia: http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Luna/acusa/PP/banalizar/corrupcion/sostener/Camps/elpepiespval/20100729elpval_6/Tes


He definit el terme gràcies a l'enciclopèdia jurídica: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm , el blog dura lex http://garciamado.blogspot.com/2008/01/el-principio-de-interdiccin-de-la.html i els apunts de dret constitucional.


Publicat per Laura Piera Boronat

18 de nov. 2010

Segona fase del bloc

Ara que ja estem posats a intrduir entrades anem a treballar el fer comentaris, donat que no heu fet cap fins ara, si no se m'ha passat algún. Com exemples de comentaris teniu en el terme jurídic Administració judicial dos: així doncs, heu d'entrar a llegir les definicions buscar la noticia i fer algun afegitó que en uga ajudar a tots a millorar el nostre glosari jurídic.
ânim!!!

17 de nov. 2010

Llei orgànica

Llei orgànica.
Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i llibertats públiques, les que aproven els Estatus d´autonomia i el règim electoral general i les previstes per la Constitució.

14 de nov. 2010

reglament

conjunt de normes, regles o lleis creades per una autoritat per tal de regir una activitat o un organisme.

la noticia:http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/05/toros/1288912884.html

Acció

Es l'acte d'acudir davant d'una autoritat jurisdiccional per a que declare el Dret.

la noticia es: http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/11/13/economia/1289605699.html

6 de nov. 2010

SUBORN

Un suborn és la corrupció que es realitza sobre un individu ja siga a través de l'entrega d'una suma de diners, d'un regal o de la realització d'un favor per tal d'obtenir després d'aquesta persona algo que es necessita o aprecia.

Es converteix en delicte quan siga un funcionari públic el que exigeix o accepta el suborn per concretat o ometre una acció.

Pot adoptar diverses formes:
  • * Suborn simple: un funcionari accepta una suma de diners per autoritzar o complir amb un acte
  • * Suborn qualificat: l'objectiu és obstaculitzar alguna acció.
  • * Suborn passiu: el comet la persona que ofereix o accepta el suborn.
El cohecho o soborno puede adoptar diversas formas, entre ellas, cohecho simple (un funcionario acepta recibir una suma de dinero para autorizar o cumplir con un acto), cohecho calificado (cuando la misión de la entrega de una dádiva a un funcionario tiene el objetivo de obstaculizar alguna acción) y cohecho pasivo (aquella persona que ofrece, o en su defecto, acepta la dádiva, incurrirá en el delito de cohecho pasivo).

A més de ser un delicte, es tracta també d'una falta ètica que hauria de ser evitada.

El terme ha aparegut al diari El País: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/fiscalia/acusa/cohecho/ex/alcalde/Algaba/elpepiespand/20101106elpand_4/Tes

Per definir-lo he consultat a l'enciclopèdia Larousse (Ed. Planeta, Barcelona 1989).

Publicat per Laura Piera Boronat.

4 de nov. 2010

Rescissió

La rescissió és un concepte que fa referència al negoci jurídic pel qual es deixa sense efecte, mitjançant declaració judicial, un negoci, contracte o acte jurídic. També és coneguda com l'acció de nul.litat dels contractes o negocis jurídics.

A més alguns sistemes jurídics la consideren com un dels modes d'extingir les obligacions. Hi ha tres classes de rescissió:

Voluntària: ha d'estar pendent de compliment i exigeix mutu consentiment de les parts.

Judicial: per lesió patrimonial o perjudici sofert que portarà una conseqüència emesa en sentència per òrgan judicial.

Fortuïta: passa a conseqüència de circumstàncies alienes a la voluntat de l'obligat per circumstàncies forçoses en què el compliment de l'obligació es torna impossible. [Mort d'un dels socis, mort dels mandataris, i en el cas que els hereus no desitgen mantenir l'obligació, renúncia per causa justa]


Podem trobar el terme a: http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/03/economia/1283523621.html

3 de nov. 2010

demanda

Sergio Alfaro la defineix com un document la presentació del qual a l'autoritat té com objectiu aconseguir d'aquesta la iniciació d'un procediment per substanciar en ell tants processos com pretensions tinga el demandant per ser satisfetes per persona distinta a dita autoritat.

Una vegada presentada davant el tribunal competent, la demanda deu ser acolida a tramitació, mitjançant una resolució, deguent notificar-se-li i donant-li un temps determinat per contestar tal demanda