27 de des. 2010

Vecindad Civil: Es el vínculo de dependencia regional que conlleva la sumisión a una u otra de las legislaciones civiles vigentes en España.
Funcionarios de carrera: son aquellos, quienes en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

19 de des. 2010

Quòrum

El quòrum és la concurrència personal mínima, precisa per a la validesa de determinats acords en assemblees, societats i organismes col·legiats en general. Així es tracta d'un concepte jurídic molt important en l'àmbit de la política.
El quòrum es pot exigir per al tractament d'una determinada qüestió en una assamblea, el que farà que fins que no hi haja un mínim d'assistents no es podrà prendre la decisió pertinent.
El quòrum d'assistencia és una ferramenta molt important en el camp de la política ja que pot lograr impedir que es tracten temes que s'oposen als seus interessos, així l'exemple d'un grup parlamentari que decideix no assitir a la sessió, d'aquesta forma no otorga quòrum i impedeix que la aquesta prossegueixi.
Amb el terme quòrum estan relacionats termes com la majoria ordinaria (per aprobar una decisió es necessiten més vots a favor que en contra), la majoria absoluta (es consegueix amb més de la meitat dels vots dels integrants que componen la sessió) y la majoria qualificada (es necessiten més vots que una majoria ordinaria o requereix d'alguns requisits addicionals com un percentatge mínim de vot o un mínim de vots vàlids).