27 de des. 2010

Vecindad Civil: Es el vínculo de dependencia regional que conlleva la sumisión a una u otra de las legislaciones civiles vigentes en España.
Funcionarios de carrera: son aquellos, quienes en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

19 de des. 2010

Quòrum

El quòrum és la concurrència personal mínima, precisa per a la validesa de determinats acords en assemblees, societats i organismes col·legiats en general. Així es tracta d'un concepte jurídic molt important en l'àmbit de la política.
El quòrum es pot exigir per al tractament d'una determinada qüestió en una assamblea, el que farà que fins que no hi haja un mínim d'assistents no es podrà prendre la decisió pertinent.
El quòrum d'assistencia és una ferramenta molt important en el camp de la política ja que pot lograr impedir que es tracten temes que s'oposen als seus interessos, així l'exemple d'un grup parlamentari que decideix no assitir a la sessió, d'aquesta forma no otorga quòrum i impedeix que la aquesta prossegueixi.
Amb el terme quòrum estan relacionats termes com la majoria ordinaria (per aprobar una decisió es necessiten més vots a favor que en contra), la majoria absoluta (es consegueix amb més de la meitat dels vots dels integrants que componen la sessió) y la majoria qualificada (es necessiten més vots que una majoria ordinaria o requereix d'alguns requisits addicionals com un percentatge mínim de vot o un mínim de vots vàlids).

24 de nov. 2010

Activitat complementària: visita a la Ciutat de la Justícia

Avui hem fet la visita a la Ciutat de la Justícia on crec que ha resultat interessant per a tots nosaltres. Hem  tingut la sort de que el Director tinguera forat en l'agenda per estar amb nosaltres, hem parlat amb advocats, advocades i procuradores i a més els jutges ens han dedicat temps després de les vistes per departir algunes parauletes amb els grups.
Tinc una bona impressió de la visita però i vosaltres???
Comenteu

19 de nov. 2010

INTERDICCIÓ A L'ARBITRARIETAT


  • Interdicció a l'arbitrarietat:

És la prohibició que els poders públics actuen d'acord a la simple voluntat dels seus titulars, sense ajustar-se a les normes, és a dir, significa que les autoritats no poden prendre decisions arbitràries (aquelles que infringeixen el principi d'igualtat de tractament dels administrats davant l'aplicació de la llei i les regles objectivament determinades). En l'Estat de Dret regeix l'imperi de la llei, a la qual estan subjectes tots els poders. L'arbitrarietat, caracteritzada per l'actuació sense fonament jurídic (discriminació injustificada i absència de justificació racional de les decisions adoptades) és pròpia de les tiranies i la pot exercir o bé el legislador o bé l'Administració. La Constitució espanyola (Art. 9.3.) garanteix la interdicció a l'arbitrarietat als poders públics, que estan de la mateixa manera que els ciutadans subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.


El terme ha aparegut al diari El País en la notícia: http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Luna/acusa/PP/banalizar/corrupcion/sostener/Camps/elpepiespval/20100729elpval_6/Tes


He definit el terme gràcies a l'enciclopèdia jurídica: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm , el blog dura lex http://garciamado.blogspot.com/2008/01/el-principio-de-interdiccin-de-la.html i els apunts de dret constitucional.


Publicat per Laura Piera Boronat

18 de nov. 2010

Segona fase del bloc

Ara que ja estem posats a intrduir entrades anem a treballar el fer comentaris, donat que no heu fet cap fins ara, si no se m'ha passat algún. Com exemples de comentaris teniu en el terme jurídic Administració judicial dos: així doncs, heu d'entrar a llegir les definicions buscar la noticia i fer algun afegitó que en uga ajudar a tots a millorar el nostre glosari jurídic.
ânim!!!